Spoločný školský úrad

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smižany

V zmysle § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení Obec Smižany ako zriaďovateľ príslušných škôl a školských zariadení poskytuje priestor na zverejnenie ich správ o výchovno-vzdelávacom procese.


Základná škola, Komenského ul. č. 3, Smižany

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti


Základná umelecká škola Dezidera Štraucha,
Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti


Materská škola, Komenského ul. č. 5, Smižany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2011/2012
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2010/2011
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2009/2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2008/2009
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2007/2008
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2006/2007
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2005/2006


Materská škola, Ružová ul. č. 9, Smižany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2011/2012
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2010/2011
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2009/2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2008/2009
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2007/2008
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2006/2007
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2005/2006


Materská škola, Zelená ul. č. 117, Smižany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2011/2012
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2010/2011
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2009/2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2008/2009
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2007/2008
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2006/2007
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2005/2006