Spoločný školský úrad

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných smerníc Ministerstva školstva SR v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve Krajský školský úrad v Košiciach svojim rozhodnutím potvrdil v r. 2004 Spoločný školský úrad so sídlom v obci Smižany.

V súvislosti s citovanou legislatívou Obec ako školský úrad vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti :

a) štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,

b) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania,

c) vydávanie  organizačných pokynov (viac tu)  pre riaditeľov škôl a školských zariadení,

d) poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam

 

Činnosti obce ako školského úradu odborne zabezpečuje zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre učiteľa základnej školy a minimálne päť rokov pedagogickej praxe. V súčasnosti v závislosti od počtu žiakov ZŠ zamestnáva obec 2 odborných zamestnancov.

SŠÚ vykonáva predmetnú činnosť pre 19 zriaďovateľov s prenesenými a originálnymi kompetenciami. Plní poradenskú a odbornú úlohu pre dotknutých zriaďovateľov vo svojej pôsobnosti. Okrem činnosti v zmysle uvedenej legislatívy zriaďovatelia majú možnosť delegovať kompetencie na SŠÚ aj nad rámec legislatívy, a to po ich vzájomnej dohode.

Zámerom SŠÚ v oblasti odbornej metodickej činnosti je:

  • podporiť v spolupráci s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami celoživotné vzdelávanie pedagógov za účelom skvalitňovania pedagogického procesu,
  • venovať pozornosť kvalite riadenia s dôrazom na medziľudské vzťahy - teda byť poradným orgánom pre riaditeľov škôl, školských zariadení a ich zriaďovateľov.

Adresár obcí združených v SŠÚ Smižany

1

Obec Arnutovce - 053 13

Jaroslav Gazdura

2

Obec Betlanovce - 053 15

Beáta Kopčáková

3

Obec Danišovce - 053 22

Miroslav Výrostek

4

Obec Hincovce - 053 63

Ondrej Faith

5

Obec Hrabušice - 053 15

PaedDr. Jana Skokanová

6

Obec Chrasť nad Hornádom - 053 11

Marián Melega

7

Obec Iliašovce - 053 11

Mgr. Ladislav Grondžák

8

Obec Jamník - 053 22

Anton Petruška

9

Obec Letanovce - 053 13

Michal Urban

10

Obec Lieskovany - 053 21

Michal Ovčiarik

11

Obec Matejovce nad Hornádom - 053 21

Terézia Kočišová

12

Obec Mlynky - 053 76

Alfréd Franko

13

Obec Nálepkovo - 053 33

Dušan Slivka

14

Obec Odorín - 053 22

Mikuláš Živčák

15

Obec Smižany - 053 11

Ing. Michal Kotrady

16

Obec Spišské Tomášovce - 052 01

Zuzana Nebusová

17

Obec Spišský Hrušov - 053 63

Elena Franková

18

Obec Teplička - 052 01

Ladislav Koňak

19

Obec Vítkovce - 053 63

Jozef Olejník


Organizácia školského roka 2012/2013

Školský rok sa začína 1. septembra 2012. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2012 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 (pondelok) a končí sa 28. júna 2013 (piatok).
Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Termíny školských prázdnin na školský rok 2012/2013

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

jesenné

30. 10. 2012
(utorok)

31. 10. - 2. 11. 2012

5. 11. 2012
(pondelok)

vianočné

21. 12. 2012
(piatok)

24. 12. 2012 - 7. 1. 2013

8. 1. 2013
(utorok)

polročné

31. 1. 2013
(štvrtok)

1. 2. 2013

4. 2. 2013
(pondelok)

 jarné

kraje:
košický, prešovský

15. 2. 2013
(piatok)

18. - 22. 2. 2013

25. 2. 2013
(pondelok)

banskobystický,
žilinský, trenčianský

22. 2. 2013
(piatok)

25. 2. - 1. 3. 2013

4. 3. 2013
(pondelok)

bratislavký,
nitrianský, trnavský

1. 3. 2013
(piatok)

4. 3. - 8. 3. 2013

11. 3. 2013
(pondelok)

veľkonočné

27. 3. 2013
(streda)

28. 3. - 2. 4. 2013

3. 4. 2013
(streda)

letné

28. 6. 2013
(piatok)

1. 7. - 30. 8. 2013

2. 9. 2013
(pondelok)


Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.


Adresa:
Spoločný školský úrad Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50
053 11  Smižany

Odborní zamestnanci:
PaedDr. Dušan Sliva - e-mail: dusan.sliva@smizany.sk
PaedDr. Viera Skoumalová - e-mail: viera.skoumalova@smizany.sk

Telefón: 053/44 31 483
Fax: 053/44 31 132
Mobil: 0918 963 798
E-mail: skolsky.urad@smizany.sk