Samospráva obce

Štatút obce Smižany

Starosta
Ing. Michal Kotrady
, 053/44 31 224, 44 31 483, kl.202

Zástupkyňa starostu obce
Mgr. Ľudmila Trošanová

Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanec

 

 

Ing. Vladimír Andrassy, PhD.

Pridelená ulica

Nová, Nábrežná, Brusník, Nám. M. Pajdušáka

   

Adresa

Nová 194/7
 

Kontakt

vladimir.andrassy@gmail.com

     

Miroslav Grečko

Pridelená ulica

Ľ. Podjavorinskej, Staničná, Rázusova, Sládkovičova, Mlynská

 

Adresa

Staničná 8
 

Kontakt

greckom@centrum.sk

     

Jozef Koky

Pridelená ulica

Štrkovec, Poľná, Veterná

 

Adresa

Štrkovec 948/9
 

Kontakt

 
     

Róbert Mika

Pridelená ulica

Rybníky, Zelená, Bystrá, Lúčna

 

Adresa

Štrkovec 1379/32
 

Kontakt

 
     

Ing. Ľudovít Novotný

Pridelená ulica

Iliašovská, Hviezdoslavova, Štefánikova, Komenského

 

Adresa

Hviezdoslavova 33/254
 

Kontakt

vel@rup.sk

     

Alžbeta Orinčáková

Pridelená ulica

Smreková, Majkuta, Kukučínova, Štúrova

 

Adresa

Smreková 23/254

 

Kontakt

 

     

Jozef Svetkovský

Pridelená ulica

Pribinova, Okružná, Mojmírova, Javorová

 

Adresa

Pribinova 3/1097

 

Kontakt

svetkoj@gmail.com

     

Mgr. Miroslava Szitová

Pridelená ulica

Tatranská, Krátka

 

Adresa

Rázusova 9

 

Kontakt

miroslava.szitova@gmail.com

     

Jaroslav Šarišský

Pridelená ulica

Za mostom, Hornádska, Vŕbová, Stredná

 

Adresa

Zelená 574/55
 

Kontakt

 
     

Marcel Špener

Pridelená ulica

Lipová, Topoľová, Agátová, Brezová, Nálepkova

 

Adresa

Hviezdoslavova 48

 

Kontakt

marcel.luana@zoznam.sk

     

Mgr. Ľudmila Trošanová

Pridelená ulica

Ružová, Jahodová, Jabloňová, Tomášovská

 

Adresa

Ružová 42

 

Kontakt

ludmila.trosanova@gmail.com

     

Mgr. Ivan Vaško

Pridelená ulica

Maša, Košiarny briežok, Záhradky, Slovenského raja

 

Adresa

Maša 21
 

Kontakt

poslanecvasko@gmail.com, mgrivanvasko@gmail.com
     

Ing. Štefan Zekucia

Pridelená ulica

Hollého, Jesenského, Za kaštieľom, P. Suržina

 

Adresa

Hollého 22

 

Kontakt

pdcingov@nextra.skVzdanie sa poslaneckého mandátu

Poslanecký mandát Jaroslava Šarišského

Klub poslancov

Obecná rada
- Alžbeta Orinčáková
- Mgr. Miroslava Szitová
- Mgr. Ľudmila Trošanová
- Ing. Štefan Zekucia

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia pre podnikanie a hospodárstvo

 

Predseda

Ing. Štefan Zekucia

Členovia

Mgr. Ivan Vaško - poslanec OZ

Ing. Vladimír Klaučo
Ing. Peter Vodžák
p. Mária Kramárová
p. Janka Čikovská
p. Viera Aštaryová


Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport

 

Predseda

Marcel Špener

Členovia

Mgr. Miroslava Szitová - poslankyňa OZ

 

RNDr. Jana Vozárová
Mgr. Dana Cvengrošová
Viliam Štrauch
p. Richard Klubert


Komisia sociálna a bytová

 

Predseda

Jozef Svetkovský

 

Členovia

Alžbeta Orinčáková, Róbert Mika - poslanci OZ

 

p. Génovéva Salajová
Mgr. Mária Palušáková
Mgr. Michal Bartoš
Alena Zubajová
Ľubomíra Murdžáková

 


Komisia finančná

 

Predseda

Mgr. Miroslava Szitová

 

Členovia

Mgr. Ľudmila Trošanová - poslankyňa OZ

 

MVDr. Monika Kurucová
p. Anna Gerčáková
Ing. Šarlota Mišíková
Ing. Mária Poremba
Ing. Jana Pacanovská
Ing. Jaroslav Iľaš

 


Komisia stavebná

 

Predseda

Mgr. Ivan Vaško

 

Členovia

Ing. Vladimír Andrassy, PhD., Ing. Ľudovít Novotný, Ing. Štefan Zekucia - poslanci OZ

 

p. Ján Čikovský
Mgr. Anna Šimonovičová
Ing. arch. Michal Kuvik

 


Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Predseda

Miroslav Grečko

 

Členovia

Jozef Koky - poslanec OZ

 

p. Jozef Slamený
p. Miroslav Olexi
p. Peter Schmögner
Ing. Milan Školníček
Ing. Vladimír Andrássy

 


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

Predseda

Mgr. Ľudmila Trošanová

 

Členovia

Ing.Vladimír Andrassy, PhD., Miroslav Grečko, Jozef Koky, Róbert Mika, Ing. Ľudovít Novotný,
Alžbeta Orinčáková, Jozef Svetkovský, Mgr. Miroslava Szitová, Jaroslav Šarišský, Marcel Špener,
Mgr. Ivan Vaško, Ing. Štefan Zekucia - poslanci OZ

 


Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu obce, proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých poslancov

Predseda

Miroslav Grečko

 

Členovia

Ing. Ľudovít Novotný, Mgr. Miroslava Szitová, Ing. Štefan Zekucia - poslanci OZ

 


Prednosta obecného úradu
Ing. Mária DudžákováOrganizačná schéma obecného úradu

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Obyvateľ obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Má právo najmä:

 • voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený
 • hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
 • používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci
 • požadovať pomoc v čase náhlej núdze

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc jeho orgánom.
V tejto súvislosti je povinný:

 • ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce
 • podieľať sa na ochrane životného prostredia obce
 • napomáhať udržiavať poriadok v obci
 • poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

Obec je povinná poskytnúť občanom obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Samospráva obce

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

 • orgánmi obce
 • miestnym referendom
 • zhromaždením obyvateľov obce.

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
Na plnenie úloh samosprávy obce vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR. Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa musí vyhlásiť na úradnej tabuli obce a internetovej stránke najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním na zasadnutí OZ na jeho pripomienkovanie do 10 dní. Pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia nariadenia na úradnej tabuli nadobúda nariadenie účinnosť.

Orgány samosprávy

I. Orgány obce

Obecné zastupiteľstvo (OZ) - je zastupiteľským zborom občanov obce, zloženým z 13 poslancov zvolených občanmi obce v priamych voľbách na 4 roky. Presné vymedzenie rozhodovania obecného zastupiteľstva je zadefinované v  § 11 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce. Určuje najmä zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce alebo jeho časti a schvaľuje štatút obce alebo jej časti, prijíma všeobecne záväzné nariadenia.

Starosta obce - je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, je štatutárnym orgánom v  majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Obyvatelia obce ho volia v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia. Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. R ozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Zástupca s tarostu obce - zastupuje starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Zástupca starostu je členom obecnej rady. Zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

II. Orgány obecného zastupiteľstva a starostu obce

Obecná rada /OR/ - je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, plní funkciu poradného orgánu starostu obce a úlohy podľa rozhodnutia OZ.
Obecnú radu tvoria 4 poslanci obecného zastupiteľstva. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce.

Komisie obecného zastupiteľstva - sa zriaďujú ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť' jeho úlohy.   Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je predseda, ktorého volí z radov poslancov obecné zastupiteľstvo. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad ( OcÚ) - zabezpečuje administratívne a organizačné veci OZ a starostu, ako aj orgánov zriadených OZ. Objem mzdových prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje OZ.

Prednosta - je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zúčastňuje sa na zasadnutiach OZ a OR s hlasom poradným. Vedie obecný úrad, organizuje prácu obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

Hlavný kontrolór - volí ho a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolnú činnosť (§ 18 d/ zákona č. 369/1990 Zb.) nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Vypracováva najmä odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ, kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo a nakladanie s majetkom obce. Vybavuje sťažnosti občanov.