Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012

26. apríl 2012

21. jún 2012

23. august 2012

25. október 2012

13. december 2012

Zasadnutia OZ sú verejné.

Bližšie informácie o zasadnutiach (čas, program) budú k dispozícii na verejnej tabuli, internetovej stránke obce (Aktuality) alebo na t. č. sekretariátu OcÚ.