Kontakty OFDMS

Beniakovce - ąkolský úrad - kontakty

Krompachy - oddelenie ąkolstva, kultúry a ąportu - kontakty

Margecany - ąkolský úrad - kontakty

Moldava nad Bodvou - ąkolský úrad - kontakty

Pavlovce nad Uhom - ąkolský úrad - kontakty

Poráč - ąkolský úrad - kontakty

Smiľany - spoločný ąkolský úrad - kontakty

Spiąská Nová Ves - ąkolský úrad - kontakty

Spiąské Vlachy - ąkolský úrad - kontakty

Trhoviąte - ąkolský úrad - kontakty


Beniakovce - ąkolský úrad, Mgr. Magdaléna Maciková - macikova.magdalena@post.sk

M© Beniakovce 95
M© Druľstevná pri Hornáde, m. č. Tepličany, Tichá 1
M© Druľstevná pri Hornáde, Preąovská 48
M© Hýµov 44
M© Kostoµany nad Hornádom, Koąická 34, mskostolany@gmail.com
M© Koąická Belá 236
M© Koąické Oµąany 133
M© Kráµovce 86
M© Kysak 210
M© Milhos» 6, obec.milhost@stonline.sk
M© Niľný Čaj 24
M© Niľný Klátov, Čaksova 1/167,
M© Nová Polhora 95, slav.grin@centrum.sk
M© Nováčany 86
M© Obiąovce 133
M© Ploské 74
M© Rozhanovce, SNP 466
M© Sady nad Torysou, m. č. Byster 191, msbyster@centrum.sk
M© Sady nad Torysou, m. č. Zdoba 160, mszdoba@centrum.sk
M© Slančík 46
M© Slanské Nové Mesto 174
M© Sokoµ 165
M© ©emąa 142, hellakovac@gmail.com
M© Vajkovce 65
M© Vyąný Klátov 132

Z© s M© Bohdanovce 209, riaditel@zsbohdanovce.edu.sk
Z© s M© Budimír 11, zsbudimir@post.sk
Z© s M© Kaląa 128, helenastib@centrum.sk
Z© s M© Rudník, mszsrudnik@zoznam.sk
Z© s M© Slanec, Hlavná 320/79, bastova1@post.sk

Z© Beniakovce 38, zsbeniakovce@centrum.cz
Z© Chrastné 30, hradovska@gmail.com
Z© Druľstevná pri Hornáde, Hlavná 283, zsdruzstevna@centrum.sk
Z© Herµany, herlany.zs@atk.sk
Z© Hýµov 62, zs-hylov@szm.sk
Z© Kostoµany nad Hornádom, M. Kočanovej 2, skola@zskostnhor.edu.sk
Z© Koąická Belá 235, zskbela@zskbela.edu.sk
Z© Koąické Oµąany 207, zskolsany@centrum.sk
Z© Kráµovce 103, kralovce@zoznam.sk
Z© Kysak 210, zskysak@zskysak.sk
Z© Niľný Klátov, Klátovská 56, skola@zsnklatov.edu.sk
Z© Nová Polhora 94, obecnovapolhora@netkosice.sk
Z© Nováčany 102, zs.novacany@post.sk
Z© Rozhanovce, Ul. SNP 121, riaditelstvo@zsrozhanovce.edu.sk
Z© Sady nad Torysou, Zdoba 160, zszdoba@gmail.com
Z© Sokoµ 165, kurucovazssokol@zoznam.sk
Z© ©emąa 142, zssemsa@azet.sk
Z© Vtáčkovce 1, zsvtackovce@pobox.sk


Krompachy - oddelenie ąkolstva, kultúry a ąportu, Ing. Ján Znanec - znanec@krompachy.sk

M© Krompachy, Hlavná 3, mskrompachy@kromsat.sk
M© Krompachy, Robotnícka 3, msrobotnicka@kromsat.sk
M© Krompachy, SNP 44, materskaskola@post.sk

Z© Krompachy, Maurerova 14, zs.maurerova@kromsat.sk
Z© Krompachy, SNP 47, zssnpkrompachy@post.sk
Z© Krompachy, Zemanská 2, zemanska.skola@post.sk


Margecany - ąkolský úrad, Mgr. Ąudmila Mikolajová - skuradmargecany@stonline.sk

M© Gelnica, Hlavná č.117, mshlavnagl@centrum.sk
M© Gelnica, Slovenská č.49, d.dankova@azet.sk
M© Jaklovce, ©kolská č.560, msjaklovce@gmail.com
M© Kluknava č.190, danusau@centrum.sk
M© Kojąov č. 187, luba.dubecka@gmail.com
M© Mníąek nad Hnilcom č.3, msmniseknadhnilcom@zoznam.sk
M© Smolnícka Huta č.31
M© ©vedlár, Mlynská č.320, svedlarms1@centrum.sk
M© ©vedlár, ®elezničná č.460, svedlarms2@stonline.sk
M© Závadka pri OcÚ č.195, kkellnerova@zoznam.sk
M© ®akarovce, č. 338, darinaK@orangemail.sk

M© pri Z© Helcmanovce č.41
M© pri Z© Margecany, ©kolská č.2, msmarg@centrum.sk
M© pri Z© Prakovce, SNP č. 308, materskaskola.prakovce@zoznam.sk
M© pri Z© Smolník, Partizánska č.526, kohlerova.ludmila@centrum.sk
M© pri Z© Veµký Folkmar č.70

Z© s M© Helcmanovce č.41, skolaselo@post.sk
Z© s M© Margecany, ©kolská 20, zsmargecany@stonline.sk
Z© s M© Prakovce, Sídlisko SNP 307, skola@zsprakovce.edu.sk
Z© s M© Smolník, Partizánska 528, skolasmolnik@stonline.sk
Z© s M© Veµký Folkmar č.328, zsfolkmar@gmail.com

Z© Gelnica- Grundschule, Hlavná 121, zsgl@zshlavgl.edu.sk
Z© Jaklovce, ©kolská 279, skola@zsjaklovce.edu.sk
Z© Kluknava č. 43, zskluknava@azet.sk
Z© Mníąek nad Hnilcom č.497, skola@zsmnisek.edu.sk
Z© ©vedlár č.122, zssvedlar@zssvedlar.edu.sk
Z© Závadka č. 195, zs.zavadka@zoznam.sk


Moldava nad Bodvou - ąkolský úrad, Mgr. Edita Muąinská - musinska.edita@moldava.sk

M© Budulov 116, msbudulov@kidmoldava.sk
M© Buzica 257, msbuzica@kidmoldava.sk
M© Cestice 70
M© Čečejovce, ©kolská 7, vranajovazscecejovce@centrum.sk
M© Drienovec 313, erikamaja@azet.sk
M© Dvorníky-Včeláre 88
M© Háj
M© Janík 28, msjanik@pobox.sk
M© Mokrance 162, 2indzuzka1@azet.sk
M© Moldava nad Bodvou, Českoslov. armády 22, ms-madarska@kidmoldava.sk
M© Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 17, vierka.l@centrum.sk
M© Moldava nad Bodvou, Krátka 10, maria.demkova@mail.T-com.sk
M© Moldava nad Bodvou, Severná 19, ms_severna@kidmoldava.sk
M© Niľný Lánec 54, mslanec@centrum.sk
M© Paňovce 96
M© Peder 119
M© Perín-Chym 145, alternativperin@centrum.sk
M© Reąica 112
M© Turňa nad Bodvou 567, turnaskola@azet.sk
M© Turnianska Nová Ves 84, turnianskanovaves@centrum.sk
M© Veµká Ida 359
M© ®arnov 46

Z© s M© Čečejovce, ©kolská 7, vranaiovazscecejovce@centrum.sk

Z© Buzica 327, zsbuzica@zsbuzica.edu.sk
Z© Cesticie 70, zscestice@zoznam.sk
Z© Drienovec 44, zsdrienovec@kidmoldava.sk
Z© Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 88, jaklovskaj@zoznam.sk
Z© Janík 28, skola@zsjanik.edu.sk
Z© Mokrance 163, zsmokrance@zoznam.sk
Z© Moldava nad Bodvou, Českosl. armády 15, 1zsslovenskamoldava@centrum.sk
Z© Moldava nad Bodvou, Českosl. armády 15, sekretariat@gymnmold.edu.sk
Z© Moldava nad Bodvou, Severná 21, zs2moldava@szm.sk
Z© Niľný Lánec 54, skolalanec@centrum.sk
Z© Paňovce 96, zs.panovce@zoznam.sk
Z© Peder 119, skola@zspeder.edu.sk
Z© Perín-Chym 145, zs.perin@centrum.sk
Z© Turňa nad Bodvou, ©kolská 301, 301.skola@stonline.sk
Z© Turňa nad Bodvou, ©kolská 302, skola@zsmturna.edu.sk
Z© Turnianska Nová Ves 84, skola@zstunves.edu.sk
Z© Veµká Ida, Parková 1, zsvelkaida@post.sk
Z© ®arnov 46, napgina@vipmail.hu


Pavlovce nad Uhom - ąkolský úrad, Mgr. Alena Gröningerová - groningerova.alena@pavlovce.sk

M© Bajany 161, msbajany@azet.sk
M© Beľovce 90, msbezovce@centrum.sk
M© Iňačovce 141, ms-inacovce@post.sk
M© Lekárovce 305, obeclekarovce@lekosonline.sk
M© Palín 104, zspalin@stonline.sk
M© Pavlovce nad Uhom, ©kolská 3, gregusova.jana@zspavlovceuh.sk
M© Stretava 97, msstretava@minet.sk
M© Vysoká nad Uhom 314, ocuvysoka@vknet.sk
M© Záhor 70, ocu.zahor@lekosonline.sk
M© Zemplínska ©iroká 277, mszemplinskasiroka@zoznam.sk

Z© s M© Beľovce 90, zsbezovce@mail.t-com.sk
Z© s M© Palín 104, zspalin@stonline.sk
Z© s M© Pavlovce nad Uhom, ©kolská 3, zspavlovceuh@minet.sk

Z© Iňačovce 33, zsinacovce@post.sk
Z© Lekárovce 305, zslekarovce@yahoo.com
Z© Vysoká nad Uhom 314, zsvysokanaduhom@post.sk
Z© Záhor 148, posypankova.milada@post.sk
Z© Zemplínska ©iroká 277, zszemplinskasiroka@zoznam.sk


Poráč - ąkolský úrad, Ing. Ján Polkabla - japoskuporac@gmail.com

M© Rudňany 253, msrudnany@zoznam.sk
M© Rudňany, 5RP2, zdenka.schneiderova@gmail.com

Z© s M© Harichovce, Levočská 53, riaditel@zsharichovce.edu.sk
Z© s M© Markuąovce, ©kolská 16, skola@zsmarkusovce.sk
Z© s M© Poráč 125, riaditel@zsporac.edu.sk

Z© Rudňany, Zimná 96, zakladnaskola.rudnany@post.sk


Smiľany - spoločny ąkolský úrad, PaedDr. Duąan Sliva - slivasu@rup.sk

M© Arnutovce 11, arnutovce@neunet.sk
M© Betlanovce 23, msbetlanovce@mail.t-com.sk
M© Daniąovce 21, obecdanisovce@stonline.sk
M© Hincovce, obec.hincovce@centrum.sk
M© Chras» nad Hornádom 44, ms.chnh@post.sk
M© Iliaąovce 155, ms.iliasovce@centrum.sk
M© Jamník 185, obecjamnik@stonline.sk
M© Letanovce, Nábreľná 9, evakacvinska@azet.sk
M© Letanovce, Slovenského Raja 124, evakacvinska@azet.sk
M© Lieskovany 50, lieskovany@stonline.sk
M© Matejovce nad Hornádom 97, matej2@stonline.sk
M© Odorín 65, obecodorin@stonline.sk
M© Smiľany, Komenského 5, janka.kapustova@post.sk
M© Smiľany, Ruľová 9, vlcekova1@post.sk
M© Smiľany, Zelená 1, mszelena@zoznam.sk
M© Spiąské Tomáąovce, Kostolná 271, mat.skolka@sg-t.sk
M© Spiąské Tomáąovce, ©kolská 1, ms2tomasovce@sg-t.sk
M© Spiąský Hruąov 217, gabikaorlovska@centrum.sk
M© Vítkovce 20, lubicabukovinska@post.sk

Z© s M© Hrabuąice 369, riaditel@zshrabusice.edu.sk
Z© s M© Mlynky - Biele Vody 266, skola@zsmlynky.edu.sk
Z© s M© Nálepkovo, ©kolská 684, zs.nalepkovo@zoznam.sk
Z© s M© Teplička nad Hornádom 49, zs.teplickanh@centrum.sk

Z© Hnilec, Kolónia 78/26, zs.hnilec@centrum.sk
Z© Chras» nad Hornádom 44, zs.chrastnh@post.sk
Z© Iliaąovce 29, skola@zsiliasovce.edu.sk
Z© Jamník 184, skolajamnik@szm.sk
Z© Matejovce nad Hornádom 9, zsmatejovce@centrum.sk
Z© Odorín 65, zsodorin@centrum.sk
Z© Smiľany, Komenského 3, smizany-zs@mail.t-com.sk
Z© Spiąský Hruąov 264, zssphrusov@stonline.sk
Z© Vítkovce 53, zsvitkovce@centrum.sk


Spiąská Nová Ves - správa ąkolských zariadení, Mgr. Jozef Brezovský - ssz@centrum.sk

M© Gorazdova 6, msgorazdova@mail.t-com.sk
M© Hanulova 6, mshanulova@mail.t-com.sk
M© Hviezdoslavova 33, mshviezdoslav@mail.t-com.sk
M© I. Krasku 3, msikrasku@mail.t-com.sk
M© Jilemnického 2, msjilemnickeho@mail.t-com.sk
M© Komenského 25, mskomenskeho@mail.t-com.sk
M© Lipová 21, mslipova@mail.t-com.sk
M© Novoveská Huta 147
M© Potočná 9, mspotocna@mail.t-com.sk
M© S. Tomáąika 5, mstomasikova@mail.t-com.sk
M© Slovenská 14, msslovenska@mail.t-com.sk
M© Stolárska 2, msstolarska@mail.t-com.sk
M© ©oltésovej 27, mssoltesova@mail.t-com.sk
M© Z. Nejedlého 5, msnejedleho@mail.t-com.sk

Spiąská Nová Ves - oddelenie ąkolstva, mládeľe a ąportu, PhD. Ąubica ©efčíková - l_sefcikova@mestosnv.sk

Z© Hutnícka ulica 16, skola@zshutsnv.edu.sk
Z© Ing. Koľucha 11, kocisova@zskozuchsnv.edu.sk
Z© Komenského ulica 2, meligarc@zskomens.sk
Z© Levočská ulica 11, silvia.bartosova@zoznam.sk
Z© Lipová ulica 13, zslipova@pobox.sk
Z© Nad Medzou 1, riad.zsnm.snv@zoznam.sk
Z© Nejedlého ulica 2, zsnejedlehosnv@centrum.sk


Spiąské Vlachy - ąkolský úrad, Mgr. Adriana Múdra - skolstvo.mudra@spisskevlachy.sk

M© Bystrany 49, bystrany@post.sk
M© Bystrany 98, bystrany@post.sk
M© Slatvina, skolskaslatvina@centrum.sk
M© Spiąské Vlachy, SNP 1, ms.spvlachy@mail.t-com.sk
M© ®ehra 10, rogyda@mail.t-com.sk
M© ®ehra 48, pdkluknava@stonline.sk

Z© s M© Olcnava, Lúčna 3, zsolcnava@zoznam.sk
Z© s M© Vojkovce 12, skola.vojkovce@post.sk

Z© Bystrany 13, zsbystrany@mail.t-com.sk
Z© Spiąské Vlachy, Komenského 6, zakladnaskola@pobox.sk
Z© Spiąské Vlachy, SNP 13, zssnp13@zoznam.sk


Trhoviąte - ąkolský úrad, PaedDr. Jana Dorčáková - sutrhoviste@stonline.sk

M© Bánovce nad Ondavou 87, msbanovce@centrum.sk
M© Falkuąovce 179, ocufalkusovce@centrum.sk
M© Horovce 183, skolahorovce@centrum.sk
M© Loľín 299, mslozin@minet.sk
M© Markovce 126, msmarkovce@minet.sk
M© Moravany 98, ivetasotakova@centrum.sk
M© Pozdiąovce, J.I. Barča 140, ocu.pozdisovce@inmail.sk

M© pri Z© Bracovce 275, ahrabovska@centrum.sk
M© pri Z© Malčice 213, zssms.malcice@centrum.sk
M© pri Z© Rakovec nad Ondavou 1, skola@zsrakovec.edu.sk
M© pri Z© Trhoviąte 51, uaterska@stonline.sk
M© pri Z© Tuąická Nová Ves 87, polakovak@post.sk

Z© s M© Bracovce 26, zs.bracovce@post.sk
Z© s M© Malčice, Hlavná 175, zssms.malcice@centrum.sk
Z© s M© Rakovec nad Ondavou 2, skola@zsrakovec.edu.sk
Z© s M© Trhoviąte 50, skola@zs.trhoviste.edu.sk
Z© s M© Tuąická Nová Ves 64, zjklaonw@stonline.sk

Z© Horovce 181, skolahorovce@centrum.sk
Z© Laąkovce 38, zslaskovce@post.sk
Z© Markovce 31, zsmarkovce@gmail.sk
Z© Pozdiąovce, J. Záborského 7, zspozdisovce@pobox.sk