Obecná knižnica v Smižanoch

 

Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.
                                 (J. A. Komenský)

Knižnica bola zriadená obcou po roku 1918 na základe československého zákona o obecných knižniciach v priestoroch školy, ktorej správcom bol vtedy Vendelín Grossman. "Aby aj najširšie vrstvy mali prístup ku knihe...", píše Matúš Pajdušák v  smižianskych kronikách.

Rokom 1992 odčlenením od Okresnej knižnice Spišská Nová Ves obec zriadila v priestoroch Obecného úradu obecnú knižnicu, ktorú priamo riadi obecný úrad a ktorá poskytuje svoje služby obyvateľom obce. Obecná knižnica je umiestnená v modernom viacpodlažnom krídle budovy obecného úradu. V budove sú vytvorené priestory pre čitáreň, samotnú knižnicu s knižničným fondom a kultúrno-výchovnú miestnosť. Vstup do knižnice je umožnený aj imobilným občanom bezbariérovými vstupmi do priestorov úradu a knižnice.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí 11423 ks knižničných jednotiek, ktoré sú spracované automatizovane v program Libris. Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom knižnice zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní literatúry.

Knižnica úzko spolupracuje so základnými a predškolskými zariadeniami ako aj miestnymi odbormi. Okrem literárnych popoludní, vedomostných súťaží pre deti sa v priestoroch knižnice konajú rôzne výstavy. Inštalujú sa tu výstavy k výročiam významných osobností obce a spolkov. Konali sa tu i krsty niektorých kníh a videofilmov, vydaných obcou.

Knižničný fond je pravidelne doplňovaný o nové tituly, v knižnici sa pravidelne raz ročne koná burza kníh a periodík. Knižnica okrem bežných služieb ponúka čitateľovi aj medziknižničné a medzinárodné výpožičky za odplatu v zmysle platných cenníkov.

rok

počet čitateľov

knižničné jednotky spolu (ks)

výpožičky spolu

počet zakúpených kníh (ks)

2005

427

11303

14002

177

2006

473

11205

14060

172

2007

459

11336

14605

250

2008

440

11395

13933

241

2009

468

11410

15276

199

V rámci projektu Informatizácia knižníc obecná knižnica v júli 2007 získala kvalitné počítačové vybavenie, ktoré v súčasnosti slúži občanom a návštevníkov obce.

V priestoroch knižnice sa v samostatnej časti nachádza internetová čitáreň. Návštevníci majú možnosť bezplatného prístupu k informáciám. K dispozícií je 8 PC staníc, vysokorýchlostná kvalitná tlačiareň IBM. Ostatné služby sú uverejnené v platnom cenníku.

Výpožičný čas

Pondelok 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.30 hod.
Utorok        -         -
Streda 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.30 hod.
Štvrtok        - 13.00 - 17.30 hod.
Piatok        - 13.00 - 16.30 hod.

Výpožičný čas počas mesiacov júl a august

Pondelok 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 15.30 hod.
Utorok        -         -
Streda 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 15.30 hod.
Štvrtok 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 15.30 hod.
Piatok 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 15.30 hod.

Cenník poplatkov

Obecná knižnica Smižany

Ročný poplatok:

dospelí

2,32 EUR/70,- Sk

 

študenti

1,66 EUR/50,- Sk

 

dôchodcovia

1,66 EUR/50,- Sk

 

deti ZŠ

1,00 EUR/30,- Sk

 

deti MŠ

0,83 EUR/20,- Sk

Jednorázový poplatok za službu pre neregistrovaného čitateľa je 0,83 EUR/25,- Sk

Upomienky

deti:

1. upomienka

0,50 EUR/15,- Sk

 

2. upomienka

0,66 EUR/20,- Sk

 

3. upomienka

1,00 EUR/30,- Sk

 

rodičovská

1,99 EUR/60,- Sk

 

školská

2,99 EUR/90,- Sk

 

predvolanie

3,32 EUR/100,- Sk


dospelí, dôchodcovia, študenti:

1. upomienka

0,66 EUR/20,- Sk

 

2. upomienka

1,00 EUR/30,- Sk

 

3. upomienka

1,66 EUR/50,- Sk

 

posledná upomienka

2,32 EUR/70,- Sk

 

predvolanie

3,32 EUR/100,- Sk

Predaj publokácie:
Krátky slovník nárečia slovenského spišského 1,79 EUR/54,- Sk


Internet stredisko

Fotokopírovanie 1xA4

0,05 EUR/1,50 Sk

Fotokopírovanie 1xA3

0,10 EUR/3,00 Sk

Scenovanie a vytlačenie

0,07 EUR/2,00 Sk

Tlač obrázku

0,16 EUR/2,00 Sk

Poskytovanie materiálov z knižnej databázy

0,17 EUR/5,00 Sk

Tlačenie na A4 čiernobielo

0,07 EUR/2,00 Sk

Zakúpenie diskety

0,40 EUR/12,00 Sk

Zakúpenie CD

0,53 EUR/16,00 Sk

Napálenie CD

0,66 EUR/20,00 SkPeriodiká

Denník: Korzár
Týždenníky: Slovenka
Dvojtýždenník: Stop, Obecné noviny, Spišské hlasy
Mesačníky: Zdravie, Smižiansky hlásnik, Ičko, Záhradkár, Naša škola, Cestovateľ, Rómsky nový list, Učiteľské noviny
Občasníky: Pekné bývanie, Burda, Štýl bývania


Nové tituly

Štatút knižnice

Výpožičný poriadok

Knižničný poriadok


Knižnica fotoaparátom