Centrum voľného času Smižany

Centrum voľného času v Smižanoch začalo svoju činnosť k 1. septembru 2012. Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom 9. zasadnutí dňa 16.9.2011 prijali uznesenie č. 89/9/2011, ktorým schválili zriadenie CVČ v Smižanoch k 1. 9. 2012. Následne obec Smižany v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva formou žiadosti požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradenie centra do siete škôl a školských zariadení. MŠVVaŠ SR po preskúmaní žiadosti vydalo rozhodnutie č. 2011 - 13984/33999:2 - 923, ktorým zaradilo Centrum voľného času, Tatranská 80 v Smižanoch do siete škôl a školských zariadení k 1. septembru 2012. Obec Smižany ako zriaďovateľ vydal zriaďovaciu listinu centra. Danými úkonmi boli splnené potrebné náležitosti k tomu, aby CVČ v Smižanoch začalo svoju činnosť.


Profilácia centra voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase. Je školským zariadením s celoročnou činnosťou. Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie osobnosti detí a mládeže a zdokonaľovanie vedomostných schopností a praktických zručností. Podieľa a na formovaní nielen talentov ( napr. hudobných, výtvarných, športových, atď. ), ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času. Taktiež zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.


Cieľové skupiny centra

Najširšou cieľovou skupinou činnosti CVČ v Smižanoch sú deti materských škôl, prevažne z prípravného ročníka a žiaci ZŠ prejavujúci záujem o ponúknuté aktivity pokiaľ hovoríme o záujmovej činnosti. Do rekreačnej, športovej, kultúrnej a  spontánnej činnosti je to prevažne mládež vo veku od 15 do 30 rokov. V neposlednom rade dôležitou cieľovou skupinou budú rodičia, resp. rodinní príslušníci detí a mládeže. Podľa stanovených cieľov je potrebné zamerať činnosť CVČ na širokospektrálny záber detí a mládeže a priaznivcov aktivít pre voľný čas.
Keďže CVČ v súčasnej dobe nemá vlastné priestory na činnosť, preto bude potrebná veľká ústretovosť a spolupráca s organizáciami v priestoroch ktorých bude činnosť prebiehať.


Činnosti CVČ

pravidelná - v záujmových útvaroch (krúžky, kluby, kurzy)
príležitostná - predmetové olympiády, vedomostné súťaže, obvodové, regionálne, krajské aj celoslovenské súťaže žiakov ZŠ, SŠ, exkurzie, prehliadky, besedy, prednášky, koncerty a iné
spontánna - relaxačné a rekreačné činnosti
prázdninová - prímestské tábory, týždenné tábory, krátkodobé aktivity pre deti a mládež


Činnosť centra má byť v súlade so smerovaním záujmov obce a záujmu detí, žiakov, mládeže i dospelých.


PaedDr. Dušan Sliva              
poverený riadením CVČ