Podané projekty a žiadosti

Ministerstvá, štátom podporované fondy a tretí sektor ako aj európska únia ponúka možnosti získania externých finančných zdrojov, ktoré je v tejto dobe pre rozvoj obce priam nevyhnutne potrebné využiť, pričom je treba zvážiť aspekty čo najvyššej pravdepodobnosti úspešnosti projektov. Jedná sa o

    • pripravenosť obce pre podanie žiadosti (napr. pripravenosť projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií, finančných dopadov, rozpočtov, vydané stavebné povolenia, dostatok ľudských zdrojov, schopnosť kofinancovania a pod.),

    • súlad podávanej žiadosti s plánovanými zámermi obce a s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

    • personálne zabezpečenie spracovania žiadosti, realizácie, monitorovania a vyúčtovávania poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov (pri nesplnení podmienok hrozí vrátenie získaných prostriedkov), Samotné žiadosti pozostávajú nielen z vyplneného formulára žiadosti, ale aj projektového opisu, zdôvodnenia, rozpočtu a zhruba 30 povinných a doplňujúcich príloh.

    • lobingová podpora podávaných projektových žiadostí.

Projekty podáva obec postupne, so zvážením výšky spolufinancovania pri prípadnom schválení žiadosti o financie. Keďže termíny uzávierok žiadostí sa v mnohých prípadoch posúvajú oproti vyhlásenému termínu, musí obec kontrolovať výšku kofinancovania, aby nedošlo k vysokej viazaností vlastných zdrojov či úverov.

Pri zachovaní týchto zásad bude obec aj naďalej využívať možnosti podávania žiadostí na získanie externých zdrojov v rámci svojich podmienok podľa princípu pravdepodobnosti

"čím viac žiadostí, tým vyššia pravdepodobnosť úspechu".Prehľad poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov na základe schválených projektov

Prehľad poskytnutej pomoci EU na základe schválených projektovZoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2004

Zoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2005

Zoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2006

Zoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2007

Zoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2008

Zoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2009

Zoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2010

Zoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2011

Zoznam podaných projektov na čerpanie dotácií a poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2012Projekty na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany v roku 2004

Projekty na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany v roku 2005 - 2007

Projekty na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany v roku 2008

Projekty na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany v roku 2009

Projekty na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany v roku 2010Obec Smižany ako partner v projektoch