Investičná činnosť

Stavby obce

Budova obecnej polície

Bytovky nižšieho štandardu

Dom smútku

Kaštieľ

Kultúrny dom

Nájomné byty

Tribúna pre 300 divákov

Základná škola na Komenského ulici

ZUŠ D. Štraucha


Z ďalšej investičnej činnosti

Detské ihrisko, 2010

Autobusové zastávky, 2006 - 2009

Informačné tabule, 2007

Maša - rekonštrukcia komunikácie, 2008

Oprava chodníka na Tatranskej a Staničnej ulici, 2008

Parkoviská na Ul. P. Suržina a Za kaštieľom, 2009

Budova obecnej polície

Budova, v ktorej dnes sídli obecná polícia, prešla rôznymi historickými etapami jej využitia. Pôvodne rodinný dom Ondrovcov zmenil svoje využitie roku 1992, kedy bol odkúpený Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi pre účely zriadenia školskej družiny a tried 1. stupňa ZŠ na Smrekovej ulici. Od roku 1992 využívala tieto priestory ZŠ na Komenského ul. pre výučbu žiakov 3., 4., 5. ročníka. Prechodom školstva do správy obcí bola v roku 2002 aj táto budova delimitovaná na obec. V rokoch 2005 - 2007 bol objekt využívaný na účely fitnes centra. Po zriadení obecnej polície (2007) sa hľadali vhodné priestory na jej činnosť. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva sa pristúpilo k príprave rekonštrukcie budovy na Smrekovej ulici č. 37. Po zabezpečení potrebnej dokumentácie a stavebného povolenia na základe výberového konania bol vybratý dodávateľ stavby - firma Širila, a. s., Sp. Nová Ves s ponukovou cenou 189 110,26 EUR (5 697 135,70 Sk). V auguste 2008 dodávateľ zahájil práce na rekonštrukcii. Jej predmetom bola prestavba samotného objektu, výstavba garáže, oplotenie a spevnené plochy. V prvom rade sa injektážou značne zavlhnutý objekt odizoloval voči zemnej vlhkosti. Následne boli vymenené okná a strešná krytina. Prestavbou sa vytvorili prevádzkové priestory a sociálna časť pre zamestnancov obecnej polície. Nachádzajú sa tam: dve kancelárie, miestnosť pre kamerový systém, kuchynka, šatňa, hygienické zázemie a sklad. Garáž, ktorá slúži na parkovanie dvoch motorových vozidiel, je postavená na pôvodných základoch bývalého prístrešku. Samotná budova obecnej polície bola dodávateľom odovzdaná investorovi v decembri 2008 a začala sa predčasne užívať 19. 1. 2009 presťahovaním obecnej polície z provizórnych kancelárskych priestorov bytového domu Za kaštieľom 2. Oplotenie a spevnené plochy boli ukončené v júni 2009 a 28. 10. 2009 bola celá stavba skolaudovaná. Realizáciou stavby vznikli priestory, poskytujúce primerané podmienky pre činnosť obecnej polície na patričnej úrovni.
Bytovky nižšieho štandardu

Bytová politika obce Smižany zahŕňa medzi iným aj výstavbu nájomných domov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
V r. 2005 po schválení v OZ bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie, na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie. V januári 2006 obec podala žiadosť o dotáciu z  MVaRR SR na výstavbu nájomných bytov a technickej infraštruktúry k nim. Žiadosti boli schválené, čím sa získala dotácia 7,8 mil. Sk (258 913,- EUR) na bytové domy a 787 tis. Sk (26 123,6 EUR) na technickú infraštruktúru. Vlastné zdroje boli vo výške 2,4 mil. Sk (79 665,4 EUR) na bytové domy a 337 tis. Sk (11 186,35 EUR) na technickú vybavenosť. Na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej firmou MVR Projekt, spol. s r.o., Košice a výsledku verejnej súťaže na dodávateľa stavby bola v júni 2006 zahájená realizácia výstavby firmou IGLASS, s.r.o., Markušovce.
Jedná sa o 16 bytov spolu v dvoch bytových domoch. Na prízemí sa nachádzajú štyri byty a na poschodí, ktoré má spoločnú pavlač, sú taktiež štyri byty. Byty sú dvojizbové s veľkou kuchyňou a hygienickým zázemím. Do vybavenosti bytu podľa Smernice MVaRR SR patrí: kuchynský sporák, ohrievač vody, WC, sprcha a umývadlo. V rámci stavby boli zrealizované aj prístrešky na tuhé palivo. Napriek zložitým základovým podmienkam a následne zmene spôsobu založenia stavby sme stavbu dokončili v dohodnutom termíne tak, že byty boli odovzdané nájomníkom v októbri 2007.
Stavba "Nájomné bytové domy 16 b. j. s nižším štandardom - rómska osada, Ulica Rybníky, Smižany" bola v roku 2008 zaradená do súťaže "PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE", ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj bytovej výstavby na území SR v oblasti výstavby progresívnych a cenovo dostupných bytov v bytových a  rodinných domoch, výstavby pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi, podporiť obnovu bytového fondu, uplatňovanie netradičných technických a technologických riešení, výstupov riešených úloh výskumu a vývoja a propagovať kvalitné a hospodárne navrhnuté riešenia bytových stavieb. V kategórii "Formy bývania odlišného štandardu" obsadila obec Smižany touto stavbou 2. miesto.
Po prvých pomerne dobrých skúsenostiach s užívaním bytov tohto typu a množstvom evidovaných žiadostí o pridelenie bytu obecné zastupiteľstvo na návrh stavebnej komisie rozhodlo o príprave ďalších dvoch bytových domov, ktoré sú toho času pred dokončením. Dodávateľom stavby je firma ŠL stav, s.r.o., Smižany. Technickú vybavenosť k bytom - vodovod a kanalizáciu, zrealizovala firma FAJA - Jozef Fábry, Iliašovce a komunikácie so spevnenými plochami firma EUROVIA Cesty, a.s., Košice. Na realizáciu uvedených stavieb na základe žiadosti sa nám podarilo získať tiež dotáciu z  MVaRR SR vo výške 338 390,00 EUR na nájomné byty a 44 050,00 EUR na technickú vybavenosť k nim. Predpokladaný náklad stavby je 451 189 EUR na byty a 62 947 EUR na technickú infraštruktúru. Počas užívania bytov dokončených v r. 2007 sa samozrejme objavili aj niektoré nedostatky, ktoré sa operatívne riešia a odstraňujú v spolupráci s dodávateľom stavby. Získané skúsenosti môžeme hneď aplikovať pri terajšej výstavbe nových bytových domov.
Aj keď bytov pre sociálne slabšie rodiny oproti dopytu je veľmi málo, obec bude i naďalej hľadať vhodnú lokalitu na ich výstavbu, ale aj ďalšie externé finančné zdroje na jej spolufinancovanie.
Dom smútku

Smižanci vždy, či to bolo obdobie pred revolúciou, alebo po nej, dbali na to, aby aj posledná rozlúčka s nebohými bola dôstojná. Svedčí o tom aj skutočnosť, že dom smútku bol v Smižanoch postavený v akcii Z. Tak, ako každá stavba, aj dom smútku si vyžiadal kompletnejšiu rekonštrukciu z estetických , ale aj kapacitných dôvodov. Pôvodná plochá strecha prestala spĺňať svoj účel, tým, že dochádzalo k zatekaniu do interiéru a k znehodnocovaniu celého objektu.
V roku 1999 rozhodnutím obecného zastupiteľstva začala sa príprava rekonštrukcie domu smútku. Jej zámerom bola nielen oprava existujúcej budovy, ale aj rozšírenie o dostavbu pod prístreškom na východnej strane.
Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. arch. Michal Kuvik. Dodávateľom stavby na základe výsledku verejnej súťaže bola firma VK stav, s.r.o. Sp. Nová Ves, ktorá začala realizáciu prác v apríli 2001 s celkovým nákladom 1 530 tis. Sk. Stavba bola financovaná z vlastných zdrojov obce.
V pôvodnom objekte boli zrekonštruované sociálne zariadenia, vymenené okná a dvere. Plochá strecha bola nahradená sedlovou, pričom nad hlavným vstupom dominuje novonavrhnutá zvonica z drevenej konštrukcie.
Obradná miestnosť bola v rámci dostavby zväčšená. Návrh interiéru vypracovala firma ZEI - Ing. Iveta Košíková, Smižany, pod dohľadom ktorej bol tento návrh zrealizovaný viacerými dodávateľmi. Čelnú stenu zo sadrokartónu zrealizovala firma Bečarik, zasúvacie dvere kryjúce vstup do chladničky vyhotovil p. Viliam Puček, taktiež niektoré stolárske doplnky, štukatérskymi lemovkami stenu ozdobil p. Cetera. Ofóliovanie posuvných dverí a kríže z plastových dosiek nepodliehajúcich vlhkému prostrediu zabezpečila reklamná agentúra Avantgarda. Sadrokartónovú stenu sponzorsky vymaľoval p. Valentin Bagin. Firma FAJA za pomoci pracovníkov, ktorých zamestnávala obec cez verejnoprospešné práce, pod vedením Jozefa Ondru, osadila okapový chodník a upravila terén okolo budovy. Vonkajšie osvetľovacie lampy dodala firma VILLA TECH. Zamestnanci obecného úradu tiež prispeli svojou troškou a upratali celý dom smútku po stavebnej činnosti.
Pomocný spišský biskup mons. Andrej Imrich a farár evanjelickej cirkvi a.v. Tibor Ján Žiak posvätili dokončenú stavbu 2. novembra 2001, kedy bola slávnostne odovzdaná do užívania.
Odvtedy prešlo pár rokov, počas ktorých sa obec viac alebo menej vracala k drobným úpravám, či už samotného objektu, ako aj areálu cintorína. Tohto roku sme zrealizovali chodník na severnej strane domu smútku. Chodníky zo štrkodrvy budú v budúcnosti postupne podľa finančných možností vydláždené zámkovou dlažbou. Plánujeme ešte oplotenie areálu cintorína, čím chceme dosiahnuť dôstojnejšiu pietnosť tohto miesta a zároveň zabezpečiť ochranu hrobových miest.
Kaštieľ

Objekt kaštieľa v Smižanoch, pôvodne postavený ako soľný sklad, bol počas svojej existencie využívaný na rôzne účely. Podľa údajov v staršej literatúre (Pajdušák, 1925) na mieste bývalého soľného skladu postavili Csákyovci hájovňu, ktorú dal potom v roku 1840 Anton Vincent Csáky rozšíriť a tak z nej vytvoril dnešnú budovu kaštieľa.
Kaštieľ v Smižanoch, ako reprezentant architektúry malého vidieckeho šľachtického sídla , má pre Smižany a ich históriu nesporne veľký význam. Veď z architektonických pamiatok sa v bývalom mesteč ku veľa pôvodného nezachovalo a tak je po farskom kostole práve kaštieľ s jeho parčíkom najvýznamnejším pamiatkovým objektom v tejto lokalite.
Do roku 2005 bol kaštieľ využívaný ako materská škola. Po jej presťahovaní sa do MŠ na Ružovej ulici obec začala s prípravou rekonštrukcie objektu. Po viacerých pracovných stretnutiach predstaviteľov obce a architektov bol určený zámer a budúce efektívne využitie objektu. Vypracovaniu projektovej dokumentácie predchádzalo spracovanie pamiatkového výskumu, podmieneného krajským pamiatkovým úradom, ktorý spracovala PhDr. Norma Urbanová. Po ukončení pamiatkového výskumu začal vybraný architektonický ateliér, Arland, s.r.o., Sp. Nová Ves so zakreslením skutkového stavu a s vypracovaním projektovej dokumentácie rekonštrukcie kaštieľa vrátane historického oplotenia. Zrekonštruovaná budova kaštieľa bude slúžiť na kultúrno-osvetovú činnosť, ktorú bude zabezpečovať Obecné kultúrne centrum, svoje miesto si tu nájde aj informačná kancelária. Historický ráz objektu umocnia portréty a krátke životopisy našich významných osobností, ktoré svojou prácou zviditeľnili obec v rámci regiónu a Slovenska.
Firma VK stav s.r.o., Sp. Nová Ves, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania s cenou 10 328 835,40 Sk s DPH (342 854,51 EUR) začala s realizáciou prác na stavbe v júli 2007. Počas realizácie sa vyskytli viaceré nepredvídané práce, ktoré nebolo možné zistiť v rámci projektovej prípravy a  ich realizácia bola nevyhnutná o to viac, že sa jedná o pamiatkovo chránený objekt, nad ktorým mal dohľad pamiatkový úrad. Vzniknutou situáciou sa navýšila cena stavby o 28 662,35 EUR (863 482,10 Sk), pričom v cene sú zahrnuté už aj svietidlá, ktoré boli zmenené oproti projektovej dokumentácii tak, aby zapadali do architektúry stavby a vonkajší chodník. Tieto práce boli ukončené v septembri 2009.
Keď v roku 2009 vyšla výzva na predloženie žiadosti o NFP na kultúrne pamiatky, obec sa hneď na túto výzvu prihlásila a v októbri bola podaná žiadosť na Ministerstvo výstavby a RR SR. V rámci žiadosti obec požadovala finančné prostriedky na zreštaurovanie krbu v obradnej miestnosti, vonkajšie terénne a sadové úpravy, interiérové vybavenie spolu s vybavením počítačovou technikou. Okrem toho bolo možné žiadať aj refundáciu nákladov vynaložených na predmetnú stavbu po 1. 1. 2007, čo sme aj uplatnili. Predložená žiadosť bola úspešná, čím sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 758 700 Eur, vlastné zdroje predstavujú výšku 6 388 Eur. Bolo potrebné urobiť nové verejné obstarávanie na nezrealizované práce. Po odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania ministerstvom bol vybratý dodávateľ - firma MIGI, s.r.o., Sp. Nová Ves, ktorá v októbri začala s realizáciou horeuvedených prác. V súčasnosti sú práce zrealizované, dokončuje sa montáž interiérového vybavenia a počítačovej techniky.
Napriek tomu, že sme v tohoročnom rozpočte počítali s príjmom z refundácie prác na kaštieli, ktoré boli doteraz zrealizované, nestalo sa tak z dôvodu zdĺhavého procesu kontroly na ministerstve. Tento príjem bol zahrnutý do rozpočtu na rok 2011.
Zrekonštruovaný kaštieľ bude ďalšou stavbou, ktorá bude skrášľovať našu obec a verím, že svojim využitím budú Smižany ešte viac obohatené o kultúrno-osvetovú činnosť, ako aj prínosom pre oblasť cestovného ruchu prostredníctvom informačnej kancelárie.
Kultúrny dom

Kultúrny dom - unikátna stavba, dokončená v r. 1965, ktorú v tomto období mohlo Smižanom závidieť celé okolie. Keďže zub času poznačil aj túto budovu, obec uvažovala s jej rekonštrukciou a modernizáciou už dávnejšie. V roku 2003 sme zadali vypracovanie projektovej dokumentácie s požiadavkou nadstavby terasy na severnej strane objektu, zmenu kinosály na viacúčelovú sálu, výmenu strešnej krytiny a zateplenie fasády. V roku 2004 sme sa uchádzali o finančné prostriedky z fondov PHARE, avšak neboli sme úspešní. Pomerne vysoké finančné náklady nám nedovolili zahájiť rekonštrukciu z vlastných zdrojov obce. V roku 2007 bola finančná situácia v obci priaznivejšia a obecné zastupiteľstvo rozhodlo v tomto roku o zaradení stavby do investícií. Výberovým konaním bol vybraný dodávateľ stavby - fy Širila, a. s., Spišská Nová Ves s ponukovou cenou 8 273 762,- Sk. Práce na stavbe sme zahájili v júli 2007. Čo však v stavebníctve platilo pred 4 rokmi (keď sa vypracovával projekt), sa ukázalo po zahájení prác ako nedostatočné. Dodávateľ upozornil na viaceré nepredvídané práce - hydroizolácie, statické zabezpečenie soklov a ríms, tepelné izolácie a tiež vnútorné inštalácie v celom objekte, ktoré boli už zastarané a nevyhovujúce dnešným normám. Regionálny úrad verejného zdravotníctva požadoval zabezpečenie potrebných štandardov pre takéto objekty a trval na tom, aby vykurovanie a vetranie viacúčelovej sály bolo zabezpečované pomocou vzduchotechnickej jednotky. Hasičský a záchranný zbor vzhľadom na verejné zhromaždisko osôb zase požadoval rozdelenie objektu na viaceré požiarne úseky podľa súčasne platných noriem. Nakoľko sa jednalo o rozsiahly zásah do celého objektu s čím predchádzajúci projekt neuvažoval, táto problematika bola prerokovaná na zasadnutí OZ v októbri 2007, ktoré schválilo rozšíriť rekonštrukciu o výmenu vnútorných inštalácií a dobudovanie podkrovných priestorov z južnej strany. Bolo potrebné dať vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá bola hotová v apríli. Všetky tieto činnosti prebiehali za postupného realizovania prác na stavbe. Bolo to náročné obdobie, pretože sme museli absolvovať nespočetné jednania s projektantmi, dodávateľom, subdodávateľmi, cez kontrolné dni, zasadnutia obecnej rady, obecného zastupiteľstva až po dohľad nad vykonávaním jednotlivých stavebných prác, aby boli vykonané hospodárne a v čo najlepšej kvalite. V novej PD bolo uvažované okrem už spomínaných prác aj s kompletným moderným vybavením viacúčelovej sály. Jednalo sa hlavne o zasúvacie hľadisko, nové osvetlenie a ozvučenie sály, audiotechnika a videotechnika so zriadením miestnosti pre svetelnú a zvukovú réžiu a v neposlednom rade obklady stien a stropu vrátane akustického obkladu. Náklad stavby vrátane nevyhnutných prác navyše a vybavenia viacúčelovej sály sa nakoniec vyšplhal na sumu 1 366 533,2 EUR (41 168 180,- Sk). Z toho divadelná technika 8 190 033,- Sk (271 859,30 EUR). V rámci rekonštrukcie stavby vznikli na severnej strane objektu štyri kancelárie na poschodí, soc. Zariadenia a schodisko. Nadstavbou na južnej strane nad bývalým klubom mladých vznikla pekná priestranná miestnosť na nácvik pre FS Smižančanka a tanečné kurzy. Okrem toho sú na poschodí vytvorené miestnosti na skladovanie krojov a potrebných vecí pre kultúru, sociálne zariadenia a strojovňa vzduchotechniky. Pôvodné kancelárie, zasadačka na poschodí, ako aj existujúce miestnosti na prízemí - klub dôchodcov, ambulancie a iné, boli kompletne zmodernizované počnúc výmenou inštalácií, podláh, obkladov, dverí, okien až po vymaľovanie priestorov. Spomínané práce spolu so zateplením celého objektu vylepšili tepelno-technické vlastnosti objektu, čím sa dosiahne lepšia hospodárnosť jeho využitia . Elektroinštalácia a vykurovanie je rozdelené na samostatné celky, čo umožňuje efektívne využívať jednotlivé priestory a v prípade prenájmov aj samostatné meranie.
Môžeme sa popýšiť aj tým, že vybavenie viacúčelovej sály je na špičkovej úrovni a nachádza sa iba v dvoch obciach na Slovensku. Veď okrem usporiadania rôznych kultúrnych podujatí a kina sa tu môžu konať rôzne semináre, prednášky, iné spoločenské a rodinné akcie, pretože aj na tieto aktivity je vybavenie sály prispôsobené. Z južnej strany sa vedľa sály nachádza banketová miestnosť, ktorá môže byť v prípade potreby prepojená so sálou. Za banketovou miestnosťou sú zriadené priestory pre výdaj stravy. Kapacita viacúčelovej sály pri rozloženom hľadisku je 187 miest, z toho na balkóne 35 miest. Práce na stavbe boli dokončené v apríli 2009 a v máji 2009 bola stavba úspešne skolaudovaná a daná do užívania. Realizácia tejto stavby patrí z hľadiska rozsahu prác a objemu finančných nákladov medzi najnáročnejšie za obdobie od r. 1992, ale dnes môžeme skonštatovať, že celé to úsilie stálo za to. Smižany majú dôstojný kultúrny stánok, ktorý veríme, že bude slúžiť občanom a hosťom našej obce niekoľko desiatok rokov.
Nájomné byty

Rozvoj bývania patril a stále patrí medzi kľúčové témy v našej obci. Hoci v rámci územného plánu obce máme vytvorené a projekčne pripravené lokality na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Panský kruh a  Falgevend, z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov sme doposiaľ nemohli spomínanú výstavbu zahájiť.
V roku 1999 obecné zastupiteľstvo schválilo štúdiu bytovej výstavby na terajšej ulici P. Suržina, spracovanú Ing. Arch. Ivanom Supukom, kde boli navrhnuté štyri bytové domy a jeden polyfunkčný dvojdom. V rámci zmluvy o spolupráci s firmou Solitéra, s.r.o., Sp. Nová Ves bola zahájená príprava projektovej dokumentácie technickej infraštruktúry ( vodovod, kanalizácia, plyn, elektro a obslužná komunikácia) pre územné rozhodnutie a následne pre stavebné povolenie.
Polyfunkčný dvojdom a ďalšie dva bytové domy boli postavené a financované firmou Solitéra, s.r.o., ktorá dokončené byty odpredala do vlastníctva, pričom v jednom bytovom dome je šesť bytov a v druhom je osem bytov.
Obec mala možnosť požiadať o dotáciu z Ministerstva výstavby a RR SR nielen na vybudovanie infraštruktúry, ale aj na nájomné byty, z toho dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu nájomného bytového domu. Po zabezpečení projektovej dokumentácie a stavebného povolenia obec využila uvedenú možnosť a podala žiadosť o dotáciu na výstavbu nájomných bytov.
Po schválení žiadosti o dotáciu na výstavbu bytového domu a inžinierskych sietí ministerstvom bola v apríli 2001 začatá samotná realizácia stavby.
Ministerstvo výstavby poskytlo obci dotáciu vo výške 3 310 768,- Sk (109 897,- EUR), úver zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 2 476 000,- Sk (82 188,- EUR) a nenávratný príspevok zo ŠFRB vo výške 60 000,- Sk (1 992,- EUR). Obec vyčlenila pre tento účel vlastné zdroje vo výške 774 785,- Sk (25 718,- EUR).
Bytový dom obsahuje 9 nájomných bytov, z toho 1 bezbariérový jednoizbový byt, 2 garsónky, 4 dvojizbové byty a dva trojizbové byty. Stavbu realizovala na základe výsledku verejnej súťaže firma Solitéra, s.r.o., Sp. Nová Ves. V decembri 2001 sme stavbu úspešne ukončili a po vydaní kolaudačného rozhodnutia boli byty vo februári 2002 slávnostne odovzdané nájomníkom.
Byty sú z hľadiska dispozičného zaujímavo riešené, o čom svedčí aj fakt, že bytový dom sa v súťaži "Progresívne cenovo dostupné bývanie" umiestnil na peknom druhom mieste.
Nakoľko počet záujemcov o nájomné byty bol oveľa vyšší ako počet postavených bytov, poslanci obecného zastupiteľstva v januári 2002 rozhodli, aby obec pokračovala vo výstavbe nájomných bytov, kde štát poskytoval dotáciu vo výške 50 % nákladov stavby a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na ostatných 50 % nákladov. Obec zabezpečila vypracovanie projektu bytového domu s 18-timi nájomnými bytmi (12 trojizbových a 6 jednoizbových). V tom istom roku bola zahájená aj samotná výstavba bytového domu s rozpočtovým nákladom 20 381 702,- Sk (676 549,- EUR). Tieto byty boli dokončené a dané do užívania v roku 2003.
Pridelením uvedených nájomných bytov obec uspokojila iba veľmi málo záujemcov o bývanie v našej obci. Veríme, že sa konečne ľady pohnú a  obecné zastupiteľstvo bude môcť v krátkej dobe prideľovať stavebné pozemky v lokalite Panský kruh. Pozemky, kde budú vybudované inžinierske siete a komunikácie obec získala od Slovenského pozemkového fondu bezplatne do vlastníctva v apríli tohto roku. O predaji stavebných pozemkov obci by mala rozhodovať správna rada Slovenského pozemkového fondu po jej vymenovaní. Následne po získaní pozemkov do vlastníctva obce sa budú môcť prideľovať potencionálnym uchádzačom.
Na príprave lokality Falgevend sa taktiež intenzívne pracuje. Okrem toho, že je nutné vypracovanie a schválenie zmien a doplnkov územného plánu obce, geometrické plány a ďalšie technické náležitosti, oddelenie výstavby postupne zasiela vlastníkom pozemkov kúpne zmluvy na odkúpenie pozemkov, aby bolo možné územie sceliť a následne rozparcelovať na stavebné pozemky. Je to naozaj mravenčia a časovo náročná práca, pretože okrem veľkého počtu vlastníkov je niekoľko parciel, kde sú neznámi vlastníci, prípadne sú nebohí vlastníci, a v tom prípade je potreba zabezpečiť dedičské konanie.
Tribúna pre 300 divákov

Futbal patrí medzi najobľúbenejšie športy, o čom svedčí aj veľký počet futbalových fanúšikov. A ako by to vyzeralo, keby diváci nemali priestor, z ktorého si môžu naplno vychutnať atmosféru futbalového zápasu. Takým priestorom je okolie futbalového ihriska, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj tribúna.
Stará drevená tribúna postavená v roku 1948 prestala vyhovovať súčasným požiadavkám kladeným na zázemie športovcov a divákov. Objekt napriek starostlivosti zo strany TJ bol značne poškodený, vykazoval statické poruchy a bola obava z ohrozenia bezpečnosti fanúšikov. V roku 1999, po viac ako 50- tich rokoch, bola stará drevená tribúna z uvedených dôvodov odstránená. Požiadavka výstavby novej tribúny začala byť čoraz akútnejšia, preto v roku 2000 boli v rámci príspevku pre telovýchovnú jednotu poskytnuté finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Keď športovci doniesli na obecný úrad vypracovanú dokumentáciu firmou PROJEX Spišská Nová Ves, začala obec vážne uvažovať o realizácii tejto stavby. Bolo potrebné dať vypracovať ďalší stupeň projektovej dokumentácie a následne zabezpečiť stavebné povolenie, ktoré bolo vydané v roku 2004. Po zabezpečení verejného obstarávania sa v auguste 2006 zahájila výstavba tribúny. Dodávateľom stavby bola firma IGLASS, spol. s r. o., Markušovce. Pred začatím zemných prác, na základe požiadavky statika, sa vykonali sondy na určenie geologických pomerov, kde bolo zistené, že pôvodne navrhované zakladanie stavby je nevyhovujúce pre vysokú hladinu spodnej vody a málo únosné podložie. Podľa výsledku geologického prieskumu bolo potrebné zmeniť spôsob zakladania stavby zo základových pásov na železobetónovú základovú dosku. Tribúna je dimenzovaná pre 300 divákov, pričom pri jej navrhovaní boli rešpektované základné zásady, ako je napr. optimálna viditeľnosť z pohľadu stúpavosti hľadiska, vzdialenosť tribúny od hracej plochy, poloha hľadiska vo vzťahu k sledovanej hracej ploche a ďalšie. Pôdorys objektu je obdĺžnikového tvaru. Na prízemí sa nachádzajú 4 šatne pre hráčov s kompletným hygienickým zázemím, šatňa rozhodcov so samostatným sprchovacím kútom, sklad, kancelária a práčovňa. Samostatnú časť tvoria hygienické zariadenia pre verejnosť a plynová kotolňa. Hľadisko je prístupné zo schodísk po bočných stranách objektu. Tribúna je prestrešená oceľovými väzníkmi a plechom.
V auguste 2007 sme zrealizovanú stavbu skolaudovali a 9. septembra bola slávnostne odovzdaná do užívania. Celkový náklad stavby činil 362 598,81 Eur (10 923 652,- Sk). Následne uznesením obecného zastupiteľstva bola tribúna odovzdaná do správy TJ Slovan Smižany. Výstavbou tribúny sa zlepšili podmienky pre fanúšikov športu, ktorí môžu nerušene sledovať športové podujatia aj v prípade nepriaznivého počasia. Obec kvôli tribúne taktiež využíva plochu ihriska na organizovanie folklórnych slávností a rôznych kultúrnych podujatí.
Základná škola na Komenského ulici

Základná škola na Komenského ulici v Smižanoch bola postavená v roku 1961 v Akcii Z. Do roku 2009 boli oproti pôvodnému stavu dobudované: spojovacia chodba medzi blokmi A a B, budova školskej jedálne a školského klubu detí, kotolňa (po plynofikácii časť priestorov prestavaná na učebňu), telocvičňa s chodbou, posilňovňa pri telocvični, viacúčelové ihrisko, altánok a pod. Okrem toho sa v škole vykonávali iba bežné udržiavacie práce. Škola patrila do roku 2002 Okresnému úradu - odboru školstva Spišská Nová Ves, kedy prešla delimitáciou do majetku obce. Už v tom čase obec začala uvažovať o komplexnejšej rekonštrukcii týchto objektov, ale nakoľko sa jednalo o rozsiahlu stavbu, nebolo možné ju zvládnuť z rozpočtu obce. V roku 2003 obec v spolupráci s riaditeľstvom školy zadali najprv vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby, nakoľko sa nezachovali žiadne pôvodné projektové dokumentácie. Nato bola vypracovaná projektová dokumentácia modernizácie kotolne, rekonštrukcie vnútornej elektroinštalácie a stavebných úprav všetkých pavilónov školy. Keď bola v roku 2004 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU v rámci opatrenia: Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry, obec reagovala a hneď v prvom kole sa prihlásila v októbri 2004 na predloženie žiadosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ( MVaRR SR). Žiaľ, naša žiadosť nebola úspešná. V roku 2008 na základe vyhlásenia výzvy pre ROP, opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania, sme sa znovu uchádzali o finančné príspevky z európskych fondov projektovou žiadosťou "Zdokonaľovaním duševnej oblasti budujeme vyspelú spoločnosť". Keď nám MVaRR SR oznámilo, že naša žiadosť bola kladne posúdená, boli sme veľmi potešení. Po ukončení procesu verejného obstarávania a zabezpečenia potrebných náležitostí bola v júni 2009 podpísaná zmluva medzi obcou Smižany a MVaRR SR, na základe ktorej sme získali 1 446 504,74 EUR, čo predstavuje 95 % oprávnených výdavkov na realizáciu projektu (85 % je financovaných Európskou úniou, 10 % zo štátneho rozpočtu SR). Zvyšných 5 % musela zabezpečiť obec. Do oprávnených výdavkov boli zahrnuté aj výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, činnosťou stavebného dozoru, inžinierskou činnosťou, verejným obstarávaním a externým manažmentom. Financovanie projektu bolo možné vďaka poskytnutému úveru Dexia komunál eurofond úver z  Dexia banky Slovensko. Verejnou súťažou bol vybratý dodávateľ stavby Združenie MIGI, s. r. o. - Spojstav, s. r. o., Matejovce nad Hornádom 96 s ponukovou cenou za stavebné práce 1 459 329,12 EUR s DPH. Nakoľko víťazná cena bola vyššia ako finančné prostriedky schválené MVaRR SR, rozdiel vo výške 14 358,42 EUR bol definovaný ako neoprávnený výdavok, ktorý hradila obec. Po podpísaní zmluvy s dodávateľom a následne s MVaRR SR sme sa s veľkým nasadením a optimizmom pustili do realizácie prác. Ešte počas školského roka dodávateľ zrealizoval výmenu okien, zateplenie vonkajšej fasády, zateplenie strechy a ostatné stavebné práce v telocvični a spojovacej chodbe k telocvični. Súčasne boli realizované práce v kotolni, kde sa vymieňali plynové kotly a celá technológia kotolne, taktiež výmena vykurovacích telies vo všetkých objektoch školy, oplotenie areálu školy a osvetlenie ihriska. V mesiacoch júl - október sa postupne realizovali práce v ostatných pavilónoch školy, kde bola okrem zateplenia vonkajšej fasády, strechy a výmeny okien zrekonštruovaná aj vnútorná elektroinštalácia a školský rozhlas. Bol vytvorený bezbariérový vstup v pavilóne A, v pavilóne C (t. j. budova materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí) a sociálne zariadenie pre imobilných. V triedach boli vymenené podlahy a následne vymaľované všetky priestory.
Súčasťou projektu bolo aj interiérové vybavenie učební školskými lavicami, stoličkami a ostatným nábytkom vrátane vybavenia IKT.
V novembri začalo preberacie konanie a postupné odstraňovanie drobných závad a nedorobkov. Pri realizácii uvedených prác sa objavili aj ďalšie nepredvídané práce, ktoré bolo potrebné operatívne riešiť, keďže sa jedná o staré budovy.
Zrealizovala sa výmena vnútorného vodovodu, ktorý bol v havarijnom stave. Okrem toho boli opravené sociálne zariadenia a nainštalovaný kamerový systém. Tieto práce, vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení materskej školy, boli hradené z rozpočtu obce a školy. Realizácia projektu sa, samozrejme, stretávala aj s mnohým problémami - väčšími či menšími, z ktorých značnými problémom bola oprava striech. Náročné bolo skĺbiť realizáciu prác s prevádzkou školy, čo vyžadovalo veľkú dávku tolerancie zo strany vedenia školy, vyučujúcich a žiakov, ale aj dodávateľa, keďže práce prebiehali počas vyučovania. Preberacie konanie bolo ukončené v apríli 2010 a zároveň prebehla kolaudácia stavby. Aj keď kolaudačné rozhodnutie bolo vydané, pre obec sa realizácia projektu ešte neskončila. Čaká nás zložité finančné a administratívne ukončenie projektu vo vzťahu k riadiacemu orgánu. Implementácia projektu by nebola úspešná bez vzájomnej spolu práce, komunikácie, nespočetného množstva konzultácií s dodávateľom, s obcou ako investorom, školou ako užívateľom, stavebným dozorom, projektantmi a v neposlednom rade s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiacim orgánom. Dúfame, že pohľad na krásne objekty školy, ktorých farebné riešenie navrhli učitelia, lahodí oku všetkých okoloidúcich. Našim prianím je, aby vynovené priestory a vybavenie školy boli zdravým a bezpečným pracovným prostredím pre všetkých zamestnancov školy a zároveň dôstojným vzdelávacím stánkom pre naše deti.
ZUŠ D. Štraucha

Želaním p. Viery Slavojovej, manželky Dr. Ing. Dezidera Štraucha bolo, aby investoval do smižianskej mládeže. Zrodila sa osožná myšlienka v podobe stavby ZUŠ v Smižanoch.
Toto nadšenie určite sprevádzali aj isté obavy s realizáciou stavby takéhoto charakteru, tie sa totižto zvyknú stavať vo väčších mestách, ako aj z obáv o jej návštevnosť zo strany  žiakov.
Od poklepania základného kameňa základnej umeleckej školy - 1. augusta 2003 prešlo už sedem rokov. Tento slávnostný akt vtedy osobne uskutočnil Dr. Ing. Dezider Eugen Slavoj Štrauch počas návštevy rodných Smižian. Hlavným architektom tejto stavby bol Ing. arch. Dušan Burák, CSc.. Investorom stavby bol Dr. Ing. Dezider Štrauch, ktorého zastupoval počas celej výstavby Ing. Ladislav Vrana. Obec zabezpečila prekládku vodovodu a kanalizácie a vybudovanie prípojok na inžinierske siete. Stavbu samotnej ZUŠ realizovala firma Š&L stav, s.r.o. so sídlom na Nám. M. Pajdušáka v Smižanoch.
V júni 2004 bola realizácia stavby úspešne dokončená. Pri príležitosti 90. narodenín Dr. Ing. Štraucha bola toho istého mesiaca darovacou zmluvou prevedená do vlastníctva obce. Obstarávacia cena budovy je 301 722,83 EUR.
Súčasná stavba ZUŠ obsahuje aulu, vyučovacie triedy pre jednotlivé odbory, zborovňu, kanceláriu, šatne, sociálne zriadenia a sklad.
Pomoc a podporu pri výstavbe a vnútornom zariaďovaní ZUŠ poskytovala aj Nadácia Dezidera Slavoja Štraucha, ktorú spravoval Ing. Ladislav Vrana. Jej cieľom bolo zabezpečiť aj dostatok žiakov, učiteľov, finančných prostriedkov na kvalitnú výučbu s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokých umeleckých školách. Nie zanedbateľnou prioritou bola aj samotná reprezentácia obce Smižany.
Ministerstvo školstva SR zaradilo ZUŠ do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2004. Potešujúcim faktorom bolo, že hneď v prvom roku sa talentových skúšok zúčastnilo 139 detí. V súčasnosti má naša umelecká škola 530 žiakov, čo je neklamným znakom, že prvotné obavy sa našťastie nenaplnili.
Okrem toho sa môžeme popýšiť, že stavba Základnej umeleckej školy v Smižanoch získala v roku 2004 Cenu Dušana Jurkoviča za architektúra a ako jediná zo Slovenska bola zaradená medzi najkrajšie stavby sveta, ktoré sú zhrnuté v Svetovom atlase architektúry 21. storočia.
Budova umeleckej školy bola kapacitne navrhovaná pre cca 280 žiakov. Pri dnešnom počte žiakov je jasné, že škola zápasí s priestorovými problémami.
Obec ako zriaďovateľ školy začala uvažovať s rozšírením školy a v júli 2009 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ s názvom: Základná umelecká škola, Smižany - rekonštrukcia a prístavba. Žiadosť však nebola schválená, avšak nevzdávame sa a hľadáme ďalšie zdroje financovania.
Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a prístavby ZUŠ vypracovalo architektonické štúdio ATRIUM Košice s hlavným projektantom Ing. arch. Dušanom Burákom, CSc.. V rámci rekonštrukcie je navrhnutá výmena krytiny markízy nad vstupom do budovy a vyriešenie zatekania na tomto mieste, výmena sklobetónových tvárnic a okien, ktoré sú z požiarneho hľadiska nevyhovujúce zateplenie obvodového plášťa s následnou úpravou klampiarskych výrobkov a soklov.
Navrhovaná stavba obsahuje dva prevádzkové úseky - ucelené skupiny priestorov so vzájomnou nadväznosťou úsekov, ktorá umožňuje oddelenú prevádzku a samostatné využívanie. Prístavba bude napojená na existujúci objekt cez spojovací kŕčok z južnej strany. Hlavný vstup do prístavby bude z miestnej komunikácie na južnej strane - od potoka Brusník.
Objekt je a bude nepodpivničený, prevažne jednopodlažný s pultovými strechami. Južné krídlo bude dvojpodlažné s pultovou strechou. Prístavbou vzniknú nové učebne pre hudobný a výtvarný odbor, zborovňa, spoločenská sála a miestnosti pre tanečný odbor. Celkové finančné náklady na rekonštrukciu a prístavbu predstavujú 1 394 099,99 EUR.
Získanie externých zdrojov a prípadné vlastné financovanie tejto stavby je v súčasnej dobe veľmi náročné. Obec má snahu túto stavbu zrealizovať čím skôr . Motivujú ju k tomu aj výrazné úspechy ZUŠ, ako aj čoraz väčší záujem žiakov o tento druh vzdelania.Z ďalšej investičnej činnosti


Detské ihrisko, 2010
   Autobusové zastávky, 2006 - 2009
   
     Informačné tabule, 2007
 
     
     Maša - rekonštrukcia komunikácie, 2008
   Oprava chodníka na Tatranskej a Staničnej ulici, 2008
     Parkoviská na Ul. P. Suržina a Za kaštieľom, 2009