Formuláre tlačív

Žiadosť o pridelenie dotácie
Žiadosť o pridelenie dotácie - súbor RTF

Tabuľka - vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Tabuľka - vyúčtovanie poskytnutej dotácie - súbor RTF

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zmeny správnych poplatkov platných od 1. 1. 2013
Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Oznámenie o znečisťovaní ovzdušia z malého zdroja

Návrh času predaja (prevádzkovej doby) - žiadosť o schválenie

Žiadosť o vydanie osvedčenia na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti - ohlásenie SHR do evidencie
Žiadosť o pridelenie IČO SHR
Vrátenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR - vyňatie z evidencie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/76 Z.z. v platnom znení (prípadne stavebných úprav)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Oddelenie evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt
Oznámenie zmeny trvalého pobytu
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (2. strany)
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (2. strany)
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Potvrdenie o pobyte

Žiadosť o poskytnutie socálnej pomoci

Oddelenie správy daní a poplatkov

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty

- daňové priznanie PO (4,45 MB)
- daňové priznanie FO (4,56 MB)

Dohoda o podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Dohoda o podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti - súbor RTF


Poplatok za komunálny odpad

Dohoda na množstvový zber za KO pre podnikateľské subjekty
Dohoda na množstvový zber za KO pre podnikateľské subjekty - súbor RTF

Oznámenie k poplatku za zber KO
Oznámenie k poplatku za zber KO - súbor RTF

Prevzatie poplatnika KO
Prevzatie poplatnika KO - súbor RTF


Daň za ubytovanie

Daňové priznanie k dani za ubytovanie
Daňové priznanie k dani za ubytovanie - súbor RTF

Registračný list k dani za ubytovanie
Registračný list k dani za ubytovanie - súbor RTF


Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva
Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva - súbor RTF

Všetky formuláre su vo formáte .pdf, ktoré si môžete priamo vytlačiť alebo uložiť.