Verejné obstarávanie - výzvy na predloženie

Údržba obecného rozhlasu

Vysprávky miestnych komunikácií v obci Smižany

Vypracovanie PD - "IBV Panský kruh - Rozvody VN, NN a trafostanica 1. etapa"

Interaktívne tabule s príslušenstvom pre ZŠ, Komenského ul. 3, Smižany

Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na ulici Ružovej v Smižanoch SO 01 Stavebné úpravy v objekte
Táto výzva bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 176/2012 dňa 13. 09. 2012:
http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Vsetky_vydania#EVestnik/Detail/42575