Verejné obstarávanie - zápisnice z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk - Vypracovanie PD – IBV Panský kruh Smižany – SO 05 Rozvody VN, NN a trafostanica – 1. etapa

Zápisnica z otvárania ponúk - Starostlivosť o verejné osvetlenie v obci Smižany

Zápisnica z otvárania ponúk - MŠ Ružová - Stavebné úpravy a zateplenie objektu, SO 01 Stavebné úpravy v objekte

Zápisnica z otvárania obálok cenových ponúk - Hudobný nástroj – kontrabas

Zápisnica z otvárania obálok cenových ponúk - Hudobný nástroj – elektrický organ

Zápisnica z otvárania obálok cenových ponúk - Hudobný nástroj – digitálny klavír

MŠ Ružová - Stavebné úpravy a zateplenie objektu, SO 01 - stavebné úpravy v objekte

Zápisnica z otvárania obálok cenových ponúk - Kompletné spracovanie a tlač mesačníka Smižiansky hlásnik

Vypracovanie žiadosti o NFP - "Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník"

Vyčistenie potoka Brusník od nánosov

Elektrická pec

Lávky pre peších na potoku Brusník - oprava po povodniach - Lávka č. 1 a č. 3

MŠ, Ružová ul., Stavebné úpravy a zateplenie objektu - vypracovanie projektovej dokumentácie

"Vysprávky miestnych komunikácií v obci Smižany"