Videoarchív

25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 28. 2. 2013

Časový rozpis zasadnutia
16:07 – 16:11 Otvorenie
16:11 – 16:13 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
16:13 – 16:23 Kontrola plnenia uznesení
16:23 – 16:35 Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
16:35 – 16:39 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 89/2010
16:39 – 16:40 Dodatok č. 4 k VZN č. 85 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
16:40 – 16:42 Preschválenie uznesenia č. 301/24/2012
16:42 – 16:45 Dodatok č. 2 k VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
16:45 – 16:48 Dodatok č. 2 k VZN č. 64 o obecnej polícii v Smižanoch
16:48 – 16:54 Dodatok č. 1 k VZN č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany
16:54 – 17:25 Rozpočet obce na roky 2013 – 2015
17:25 – 17:35 1. prestávka
17:35 – 17:59 Stavebné pozemky
17:59 – 18:17 Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov
18:17 – 18:19 Vyradenie majetku obce
18:19 – 18:26 Návrh uznesení – 1. časť
18:26 – 18:53 2. prestávka
18:53 – 19:32 Rozpočet obce na roky 2013 – 2015 – 2. Časť
19:32 – 20:12 Diskusia
20:12 – 20.25 Návrh uznesení – 2. časť
20:25 – 20:27 Záver