Videoarchív

22. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 13. 9. 2012

Časový rozpis zasadnutia
17:02 - 17:03   Otvorenie
17:03 - 17:07   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
17:07 - 17:34   Verejná obchodná súťaž na predaj stavebných pozemkov
17:34 - 17:35   RO č. 15
17:35 - 17:37   Návrh uznesení
17:37 - 17:40   Záver