Videoarchív

20. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 27. 6. 2012

Časový rozpis zasadnutia
17:03 - 17:05   Otvorenie
17:05 - 17:06   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
17:06 - 17:08   Sľub poslanca OZ
17:08 - 17:11   Preschválenie uznesenia
17:11 - 17:12   Návrh uznesenia
17:12 - 17:19   Záver