Videoarchív

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 12. 4. 2012

Časový rozpis zasadnutia
8:00 - 8:01   Otvorenie
8:01 - 8:03   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
8:03 - 8:09   Oprava uznesenia k žiadosti o NFP na stavbu: "Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník"
8:09 - 8:11   Návrh uznesenia
8:11 - 8:12   Záver