Videoarchív

16. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 23. 2. 2012

Časový rozpis zasadnutia
16:04 - 16:06   Otvorenie
16:06 - 16:07   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
16:07 - 16:23   Kontrola plnenia uznesení
16:23 - 16:40   Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
16:40 - 16:57   Bezpečnostná situácia v obci Smižany za rok 2011
16:57 - 17:28   Správa o činnosti Obecnej polície v Smižanoch za rok 2011
17:28 - 17:30   Termíny zasadnutí OZ na rok 2012
17:30 - 17:39   Stavebné pozemky
17:39 - 17:48   Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR)
17:48 - 17:53   Cenník návštevného lístka v NP Slovenský raj na rok 2012
17:53 - 18:03   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
18:03 - 19:25   Diskusia
19:25 - 19:36   Návrh uznesenia
19:36 - 19:37   Záver