Videoarchív

15. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 18. 1. 2012

Časový rozpis zasadnutia
16:01 - 16:02   Otvorenie
16:02 - 16:05   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
16:05 - 16:52   Žiadosť o NFP na stavbu: "Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník"
16:52 - 17:06   Návrh uznesenia
17:06 - 17:07   Záver