Videoarchív

14. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 28. 12. 2011

Časový rozpis zasadnutia
17:57 - 17:59   1. Otvorenie
17:59 - 18:00   2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
18:00 - 18:41   3. Rozpočtové opatrenie č. 21
18:41 - 18:42   4. Rozpočtové opatrenie č. 22
18:42 - 18:45   5. Zmluva o prevode správy č. 6/2011
18:45 - 18:48   6. Zmluva o prevode správy č. 7/2011
18:48 - 19:02   7. Diskusia
19:02 - 19:06   8. Návrh uznesení
19:06 - 19:10   9. Záver