Videoarchív

11. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 27. 10. 2011

Časový rozpis zasadnutia
16:05 - 16:08   Otvorenie
16.08 - 16.12   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
16:12 - 16:29   Žiadosť o NFP cez Lokálnu stratégiu komplexného prístupu (LSKxP)
16:29 - 16:42   Návrh uznesení
16:42 - 16:45   Záver