Videoarchív

10. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 20. 10. 2011

Časový rozpis zasadnutia
16:00 - 16:02   Otvorenie
16.02 - 16.05   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
16.05 - 16:42   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)
16:42 - 17:53   Žiadosť o NFP cez Lokálnu stratégiu komplexného prístupu
16:53 - 17:00   Návrh uznesení
17:03 - 17:05   Záver