Videoarchív

8. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 21. 7. 2011

Časový rozpis zasadnutia
16:04 - 16:06   Otvorenie
16.06 - 16.07   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
16.07 - 16.12   Rozpočtové opatrenie č. 7
16.12 - 17.06   Diskusia
17.06 - 17.20   Návrh uznesení
17.20 - 17.21   Záver