Videoarchív

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 16. 6. 2011

Časový rozpis zasadnutia
16:03 - 16:05 - Otvorenie
16:05 - 16:07 - Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
16:07 - 16:42 - Rozpočtové opatrenie č.3
16:42 - 16:52 - Prestávka
16:52 - 16:58 - Rozpočtové opatrenie č. 3
16:58 - 17:00 - Rozpočtové opatrenie č. 4
17:00 - 17:04 - Diskusia
17:04 - 17:09 - Prestávka
17:09 - 17:16 - Návrh uznesení
17:16 - 17:17 - Záver