Videoarchív

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 5. 5. 2011

Časový rozpis zasadnutia
16:03 - Otvorenie
16:05 - Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
16:07 - Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
16:19 - Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
16:54 - Dodatok č.1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov obce Smižany
16:55 - Dodatok č.1 k VZN č. 77 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
16:57 - VZN č. 91 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
17:12 - VZN č. 92 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
17:42 - Návrh na vyradenie hmotného a nehmotného majetku obce
17:57 - Prevod správy kaštieľa a interiérového vybavenia
18:11 - Prestávka
18:35 - Prevod správy kaštieľa - pokračovanie
19:01 - Stavebné pozemky
19:11 - Diskusia
21:58 - Prestávka
22:25 - Návrh uznesení
23:08 - Záver