Videoarchív

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 24. 3. 2011

1. časť videozáznamu - 580 M   (16:02 - 17:45)
2. časť videozáznamu - 738 M   (18:06 - 20:19)
3. časť videozáznamu - 785 M   (21:15 - 23:17)

Časový rozpis zasadnutia
16:02 - Otvorenie
16:07 - Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
16:08 - Kontrola uznesení
16:33 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
16:55 - Rozpočet obce na r. 2011 - 2013
17:45 - Prestávka
18:06 - Rozpočet obce
20:18 - Prestávka
20:35 - Rozpočet
21:07 - Pridelenie ulíc
21:10 - Členovia komisií
21:25 - Dodatok č. 2 k VZN č. 85
21:55 - Stavebné pozemky
22:41 - Diskusia
22:59 - Návrh uznesení
23:17 - Záver