Register platných všeobecne záväzných nariadení
Obecného zastupiteľstva v Smižanoch

Ročník 2013
Ročník 2012

VZN č. 100

o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany

DODATOK 1

VZN č. 99

o miestnych daniach a poplatku

VZN č. 98

o sociálnych službách poskytovaných obcou Smižany


Ročník 2011

VZN č. 97

o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školských jedálňach

 

Štatút obce Smižany

VZN č. 96

ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Smižany vyhlásenej
VZN Obce Smižany č. 40/2002 zo dňa 17.1.2002, ktorým sa menilo a dopĺňalo uznesenie č. 82/12/92
zo dňa 13.11.1992 o vyhlásení záväznej časti ÚPN-O Smižany a VZN obce Smižany č. 66/2007
zo dňa 25.10.2007

VZN č. 95

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Smižany

VZN č. 94

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
- dodatok č. 1
- dodatok č. 2

VZN č. 93

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany
- dodatok č. 1

VZN č. 92

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

VZN č. 91

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva
pred hlukom a vibráciami

VZN č. 90

o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu
poskytovanú obcou Smižany


Ročník 2010

VZN č. 89

o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných miestach
na území Obce Smižany

VZN č. 88

o podmienkach držania psov

VZN č. 87

domový poriadok


Ročník 2009

VZN č. 86

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany
- dodatok č. 1,  - dodatok č. 2,  - dodatok č. 3,  - dodatok č. 4

VZN č. 85

ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
- dodatok č. 1,  - dodatok č. 2,  - dodatok č. 3,  - dodatok č. 4


Ročník 2008

VZN č. 84

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Smižany - 70 kB

VZN č. 83

o miestnych daniach a miestnom poplatku - 225 kB
- dodatok č. 1

VZN č. 82

o dani z nehnuteľností na území obce Smižany - 100 kB
- dodatok č. 1

VZN č. 81

o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 75 kB

VZN č. 80

o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných miestach na území Obce Smižany - 65 kB

VZN č. 79

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany - 140 kB

VZN č. 78

podmienky predaja výrobkov, poskytovanie služieb na trhoch a ambulantný predaj na území obce Smižany - 85 kB
- dodatok č. 1

VZN č. 77

o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene - 90 kB
- dodatok č. 1

VZN č. 76

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov - 80 kB

VZN č. 75

o podmienkach držania psov - 95 kB

VZN č. 74

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Smižany - 75 kB

VZN č. 73

o vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci - 75 kB

VZN č. 72

ktorým sa stanovujú zásady prenajímania obecných bytov v obci Smižany - 90 kB

VZN č. 71

ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany - 120 kB

VZN č. 70

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach - 90 kB
- dodatok č. 1,  - dodatok č. 2,  - dodatok č. 3,  - dodatok č. 4
VZN č. 69 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používania na verejne príspupných miestach na území Obce Smižany - 65 kB
- dodatok č. 1


Ročník 2007
VZN č. 68 o miestnych daniach a miestnom poplatku - 160 kB
- dodatok č. 1 - 60 kB,   - dodatok č. 2 - 50 kB

VZN č. 67

o dani z nehnuteľnosti na území obce Smižany - 100 kB

VZN č. 66

ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Smižany
- 75 kB

VZN č. 65

o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - 85 kB

VZN č. 64

o obecnej polícii - 120 kB
- dodatok č. 1 - 60 kB
- dodatok č. 2 - 60 kB


Ročník 2006
VZN č. 63 o miestnych daniach a miestnom poplatku - 120 kB

VZN č. 62

o dani z nehnuteľnosti na území obce Smižany - 85 kB

VZN č. 61

o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Smižany - 150 kB

VZN č. 60

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany - 120 kB

VZN č. 59

o ambulantnom predaji na území obce Smižany - 85 kB

VZN č. 58

o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene - 85 kB
- dodatok č. 1 - 65 kB,   - dodatok č. 2 - 60 kB

VZN č. 57

k Územnému plánu zóny Panský kruh Smižany - 185 kB


Ročník 2005
VZN č. 56 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany - 85 kB

VZN č. 55

ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Smižany - 70 kB

VZN č. 54

o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 75 kB


Ročník 2004
VZN č. 53 o miestnych daniach a miestnom poplatku - 60 kB
- dodatok č. 1 - 70 kB

VZN č. 52

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území
obce Smižany - 40 kB

VZN č. 51

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov - 85 kB
- dodatok č. 1 - 40 kB

VZN č. 50

o podmienkach držania psov - 90 kB
- dodatok č. 1 - 20 kB

VZN č. 49

ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Smižany - 65 kB

- dodatok č. 1 - 60 kB,   - dodatok č. 2 - 55 kB

VZN č. 48

o vylepovaní volebných plagátov v roku 2004 - 70 kB


Ročník 2003

VZN č. 47

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany

VZN č. 46

o určení výšky sadzieb dane z nehnuteľností na kalendárny rok 2004

VZN č. 45

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Smižany

VZN č. 44

o vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci


Ročník 2002
VZN č. 43 o určení výšky sadzieb dane z nehnuteľností na kalendárny rok 2003
VZN č. 42 o miestnych poplatkoch pre obec Smižany
VZN č. 41 o vylepovaní volebných plagátov v roku 2002
VZN č. 40 ktorým sa vyhlasuje ÚZEMNÝ PLÁN OBCE a jej rekreačného zázemia ČINGOV


Ostatné
Štatút obce Smižany
Štatút rekreačného strediska Košiarny briežok
VZN č. 39 ktorým sa stanovujú zásady prenajímania obecných bytov
VZN č. 36 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
VZN č. 34 o skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva
VZN č. 32 o ambulantnom predaji - TRHOVÝ PORIADOK
VZN č. 31 o miestnych poplatkoch
VZN č. 26 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
VZN č. 23 o separovanom zbere tuhého domového odpadu
VZN č. 17 o povoľovaní a prevádzkovaní výherných prístrojov
VZN č. 16 o ochrane majetku v obci
VZN č. 15 o požiarnej kontrole
VZN č. 10 o ochrane ovzdušia
VZN č. 9 o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN č. 8 o chove a držaní psov