Výsledky sčítania obyvateľstva


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011  Definitívne výsledky SODB 2011 v obci Smižany

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Smižany

26. máj 2001

Trvale bývajúce obyvateľstvo

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu

7 847

muži

3 946

ženy

3 901

Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v %

49,7

Ekonomicky aktívne osoby spolu 1)

3 875

muži

2 049

ženy

1 826

1) bez pracujúcich dôchodcov

Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva v %

49,4

Veková štruktúra obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo vo veku

predproduktívnom (0 - 14)

2 189

produktívnom - muži (15 - 59)

2 488

produktívnom - ženy (15 - 54)

2 284

poproduktívnom - muži (60 a viac)

296

poproduktívnom - ženy (55 a viac)

554

nezistenom

36

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %)

predproduktívnom

27,9

produktívnom

60,8

poproduktívnom

10,8

Národnostné zloženie obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu

7 847

národnosť: slovenská

6 982

národnosť: maďarská

4

národnosť: rómska

761

národnosť: česká

31

národnosť: rusínska

4

národnosť: ukrajinská

1

národnosť: nemecká

5

iná

15

nezistená

44

Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev

Rímskokatolícka

6 817

Evanjelická augsburského vyznania

232

Gréckokatolícka

122

Reformovaná kresťanská

0

Pravoslávna

12

Náboženská spol. Jehovovi svedkovia

13

Evanjelická metodistická

0

Bratská jednota baptistov

0

Iné a nezistené

143

Bez vyznania

508

Domový a bytový fond

Domy spolu (vr. ubytovacích zariadení bez bytu)

1 204

Trvale obývané domy

1 102

z toho rodinné domy

1 053

Neobývané domy

101

Byty spolu

2 015

Trvale obývané byty

1 871

z toho v rodinných domoch

1 115

Neobývané byty

131

Úroveň bývania

Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt

trvale bývajúcich osôb

4,14

m2 obytnej plochy

64,70

obytných miestností

3,49

Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu

15,6