Sprístupnenie informácií

Podnet na prešetrenie dodržiavania zákonnosti pri rekonštrukcii obecného majetku

Uznesenie Okresného riaditeľstva PZ, Odbor kriminálnej polície, Spišská Nová Ves vo veci trestného oznámenia
hlavného kontrolóra obce Smižany


Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými
na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov


Protokol o výsledku hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu
Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti


Čiastková správa z vládneho auditu
- kontrola oprávnenosti výdavkov z projektu rekonštrukcia Základnej školy na Komenského ul. v Smižanoch


Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí v obci Smižany


Smernice

Trvalo zverejňované údaje

Zoznam neuhradených faktúr k 31. 12. 2011

Zverejňovanie dokumentov do 31. 12. 2010