Základné údaje o obci
 • - prvá písomná zmienka z roku 1254
 • - katastrálna výmera: 4570 ha
  z toho orná pôda : 1009 ha
  lesná pôda: 3267 ha
  ostatné pôdy : 294 ha
 • - počet obývaných rodinných domov: 880
 • - počet činžiakových domov 41 v ktorých je 1746 bytov
 • - počet obyvateľov /k 1. 1. 2011/:  8 626, z toho 4 282 žien
  V produktívnom veku (19 - 60 r.): 5 310 obyvateľov
  V produktívnom veku (nad 60 r.): 2 070 obyvateľov
  Vekové zloženie: do 6 rokov - 408 obyvateľov
                            6 - 15 rokov - 592 obyvateľov
                            16 - 19 rokov - 246 obyvateľov
                            nad 19 rokov - 7 380 obyvateľov
  Priemerný vek obyvateľstva: 33 rokov
 • - počet ulic: 50
 • - počet domácností: 1 755
 • Štatistika počtu trvale prihlásených osôb podľa ulíc (k 1. 1. 2011)
 • - partnerská obec: Komorniki - Poľsko
                             Kamienica - Poľsko

Obec Smižany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace alebo vykonávajúce svoju činnosť na území obce. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastnými i zverenými finančnými zdrojmi. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len na základe zákona. Právnymi normami obce sú Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú pôsobnosť obce, práva a povinnosti občanov.